คู่มือการปฏิบัติงาน

Post on 13 พฤศจิกายน 2561
by แม่จิีบ

คู่มือการปฏิบัติงาน

กดปุ่ม "DOWNLOAD" เพื่อเปิดเอกสาร                                                                                                                                                                   

downloadwong คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ

downloadwong คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

downloadwong คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ

download wong คู่มือการจัดทำงบประมาณ

download wong คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร

download wong คู่มือการปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พศ. ๒๕๓๙

download wong คู่มือบำเหน็จบำนาญ

download wong คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

download wong กระบวนการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่สำคัญ

download wong คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

download wong ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์

download wong คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

download wong คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช

download wong ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง

downloadwong คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

download wong ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

download wong คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก

download wong คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐