กองช่าง

Post on 19 ตุลาคม 2558
by Admin
01

  นายสุทธิรักษ์  สุขม่วง
         ผู้อำนวยการกองช่าง

            โทร. 081-5320342

 

logo want     logo want
                   (ว่าง)
             นายช่างโยธา
                    (ว่าง)
           ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 นายมนส สาแช     นางสาวเกศรา จนทรสวรรณ     นายอนชา จระวงษ      ศนสนย จนอนทร 180

    นายกมลศักดิ์ โภชน์ธัญญการ
             ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

           โทร. 056-410613

 

  นางสาวเกศรา  จันทร์สุวรรณ์
        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

          โทร. 056-410613

 

        นายอนุชา จิระวงษ์
            คนงานทั่วไป

         โทร. 056-410613

 

           นางสาวศันสนีย์ จันอินทร์
                    คนงานทั่วไป

              โทร. 056-410613