กองช่าง

Post on 19 ตุลาคม 2558
by Admin
01

  นายสุทธิรักษ์  สุขม่วง
         ผู้อำนวยการกองช่าง

            โทร. 081-5320342

 

logo want     logo want
                   (ว่าง)
             นายช่างโยธา
                    (ว่าง)
         ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายกมลศักดิ์ โภชน์ธัญการ2     นางสาวเกศรา  จันทร์สุวรรณ์2     นางสาวศันสนีย์ จันอินทร์2      5.นายอนุชา จิระนุวงษ์ (กองช่าง)

    นายกมลศักดิ์ โภชน์ธัญการ
           ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

           โทร. 056-410613

 

  นางสาวเกศรา  จันทร์สุวรรณ์
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

          โทร. 056-410613

 

        นางสาวศันสนีย์ จันอินทร์
                      คนงาน

               โทร. 056-410613

 

         นายอนุชา จิระนุวงษ์
                    คนงาน

             โทร. 056-410613