กองคลัง

Post on 19 ตุลาคม 2558
by Admin

 

 

 

img043

 นายบุญนำ  พูลทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 087-0124373

 

 

logo want    logo want
(ว่าง)
นักวิชาการการเงินและบัญชี
  (ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

  S 4030471   logo want    นางสาวอนทรา สพรรณเศษ

นางเพ็ญประภา  แป้นพัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร. 056-410613

 

(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

โทร. 056-410613

 

นางสาวอินทิรา  สุพรรณ์เศษ
คนงาน

โทร. 056-410613