สำนักปลัด

Post on 19 ตุลาคม 2558
by Admin

 

logo want

(ว่าง)
ปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน

โทร. 

 
logo want
(ว่าง)
รองปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน
 
img180
นายนาวิน เหล่าอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ตำบลศิลาดาน

 

img028     สทธโชค185   นางสาวกญรยาณย กาฬภกด 170  

 185

     นางสาวสุเนตรา  พึ่งกัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

          โทร. 056-410613

 

        นายสิทธิโชค หิรัญวัฒน์
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

             โทร. 056-410613

 

นางสาวกัญรยาณีย์  กาฬภักดี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
              ชำนาญการ

            โทร. 056-410613

 

     นางสาวภัทราภรณ์ เชยงาม
                เจ้าพนักงานธุรการ

               โทร. 056-410613

 

นางสาวกลยาณ เอยมทด

    นางสาวกมลฤทย เกตเสง      นางสาวณตกานต พรมสตร   

logo want

    นางสาวกัลยาณี  เอี่ยมทัด
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

            โทร. 056-410613

 

    นางสาวกมลฤทัย  เกตุเส็ง
      ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

          โทร. 056-410613

 

    นางสาวณัติกานต์ พรมสูตร
                 ผู้ดูแลเด็ก 

             โทร. 056-410613

                       (ว่าง)
                ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวชลธชา ดวงอำ    นางสาวอรชดา สมบญธรรม    logo want    S 9216010    S 9216011

       นางสาวชลธิชา  ด้วงอ่ำ
                  คนงาน

           โทร. 056-410613

 

 นางสาวอรชุดา สมบุญธรรม
                คนงาน

         โทร. 056-410613

 

                      (ว่าง)
                   คนงาน

             โทร. 056-410613

 

           นางเบญจมาศ สีสุ่ม
                    คนงาน 

          โทร. 056-410613

 

           นางสาวจุรีพร ฟักปาน
                    คนงาน

             โทร. 056-410613

 

S 4366340 1    S 42025021    S 40714341    นายมนส สาแช   นรเชต สสม 170

      นายภิญโย  อินทโชติ
           พนักงานขับรถ
 

         โทร. 056-410613

 

         นายต่อศักดิ์  โตศิลา
     พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

           โทร. 056-410613

 

        นายอนันต์  เสนกรุง
        คนงานประจำรถขยะ

          โทร. 056-410613 

 

        นายมนัส  สาแช
           คนงานทั่วไป

         โทร. 056-410613

 

          นายนิรเชต สีสุ่ม
            คนงานทั่วไป

             โทร. 056-410613