สำนักปลัด

Post on 19 ตุลาคม 2558
by Admin

 

img013

นายคุณากร ช้างพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน

โทร. 089-8397789

 
logo want
(ว่าง)
รองปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน
 
img180
นายนาวิน เหล่าอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ตำบลศิลาดาน

 

 

img028     185   logo want  

 logo want

     นางสาวสุเนตรา  พึ่งกัน
         นักวิชาการศึกษา

          โทร. 056-410613

 

  นางสาวภัทราภรณ์ เชยงาม
          เจ้าพนักงานธุรการ

           โทร. 056-410613

 

                  (ว่าง)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

                        โทร. -

 

                    (ว่าง)
    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

         

 

นางสาวกลยาณ เอยมทด

    นางสาวกมลฤทย เกตเสง      นางสาวณตกานต พรมสตร   

logo want

    นางสาวกัลยาณี  เอี่ยมทัด
      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

           โทร. 056-410613

 

    นางสาวกมลฤทัย  เกตุเส็ง
      ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

          โทร. 056-410613

 

    นางสาวณัติกานต์ พรมสูตร
               ผู้ดูแลเด็ก 

           โทร. 056-410613

                           (ว่าง)
                ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวชลธชา ดวงอำ    นางสาวอรชดา สมบญธรรม    logo want    S 9216010    S 9216011

       นางสาวชลธิชา  ด้วงอ่ำ
              คนงานทั่วไป

           โทร. 056-410613

 

 นางสาวอรชุดา สมบุญธรรม
            คนงานทั่วไป

         โทร. 056-410613

 

                      (ว่าง)
           คนงานทั่วไป 

                 โทร. -

 

         นางเบญจมาศ สีสุ่ม
             คนงานทั่วไป 

          โทร. 056-410613

 

       นางสาวจุรีพร ฟักปาน
            คนงานทั่วไป 

          โทร. 056-410613

 

 

S 4366340 1    S 42025021    S 40714341    นายมนส สาแช   นรเชต สสม 170

      นายภิญโย  อินทโชติ
           พนักงานขับรถ
 

         โทร. 056-410613

 

         นายต่อศักดิ์  โตศิลา
     พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

           โทร. 056-410613

 

        นายอนันต์  เสนกรุง
        คนงานประจำรถขยะ

          โทร. 056-410613 

 

        นายมนัส  สาแช
           คนงานทั่วไป

         โทร. 056-410613

 

          นายนิรเชต สีสุ่ม
            คนงานทั่วไป

             โทร. 056-410613