สำนักปลัด

Post on 19 ตุลาคม 2558
by Admin

 

img180

นายนาวิน เหล่าอินทร์
      หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล       รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล     

โทร. 081-0465484

 
logo want
(ว่าง)
รองปลัดเทศบาล
 
มาวิน

นายนาวิน เหล่าอินทร์
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  

โทร. 081-0465484  

 

สเนตรา 350 16 03 64     นักทรัพย์     นางสาวกญรยาณย กาฬภกด 170   

185

       นางสาวสุเนตรา  พึ่งกัน
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

          โทร. 056-410613

 

        นายสิทธิโชค หิรัญวัฒน์
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

             โทร. 056-410613

 

นางสาวกัญรยาณีย์  กาฬภักดี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
              ชำนาญการ

            โทร. 056-410613

 

     นางสาวภัทราภรณ์ เชยงาม
    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

             โทร. 056-410613

 

นางสาวกัลยาณี เอี่ยมทัด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(2)

   1.นางสาวกมลฤทัย  เกตุเส็ง   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุ    นางสาวณัติกานต์ พรมสูตร   

นางสาวพัชราภรณ์ โตศิลา

    นางสาวกัลยาณี  เอี่ยมทัด
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

            โทร. 056-410613

 

    นางสาวกมลฤทัย  เกตุเส็ง
      ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

          โทร. 056-410613

 

  นางสาวณัติกานต์ พรมสูตร
                ผู้ดูแลเด็ก 

          โทร. 056-410613

 

   นางสาวพัชราภรณ์ โตศิลา
                คนงาน

         โทร. 056-410613 

นางสาวชลธิชา  ด้วงอ่ำ(2)    3.นางสาวอรชุดา สมบุญธรรม(แก้)   นางเบญจมาศ สีสุ่ม(2)    2.นางสาวจุรีพร ฟักปาน(แก้)

       นางสาวชลธิชา  ด้วงอ่ำ
                  คนงาน

           โทร. 056-410613

 

    นางสาวอรชุดา สมบุญธรรม
                   คนงาน

         โทร. 056-410613

 

           นางเบญจมาศ สีสุ่ม
                  คนงาน 

          โทร. 056-410613

 

        นางสาวจุรีพร ฟักปาน
                  คนงาน

           โทร. 056-410613

 

นายภิญโย  อินทโชติ(2)    logo want    S 40714341    4.มนัส  สาแช   นายนิรเชตร์ สีสุ่ม(2)

      นายภิญโย  อินทโชติ
           พนักงานขับรถ
 

         โทร. 056-410613

 

                    (ว่าง)
     พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

           โทร. 056-410613

 

           นายอนันต์  เสนกรุง
          คนงานประจำรถขยะ

             โทร. 056-410613 

 

             นายมนัส  สาแช
                    คนงาน

              โทร. 056-410613

 

             นายนิรเชต สีสุ่ม
                    คนงาน

             โทร. 056-410613