สภาเทศบาล

Post on 19 ตุลาคม 2558
by Admin

 นายวินัย ชื่นชอบ ประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน

 

นายวินัย ชื่นชอบ
ประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน

โทร. - 0918400102

 

นายณรงค์ สาแช รองประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน

นายณรงค์ สาแช
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน

โทร. - 0899571898

 

นายอาดูลย์ คณะฤทธิ์

นายสมบัติ แสงซื่อ นายกิติพัฒน์ เอี่ยมทัด นายฉลาด สังข์สุด นายมังกร ถนอมไทย

  นายอาดูลย์ คณะฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1

โทร. - 0881768547

นายสมบัติ แสงซื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1

โทร. - 0892330004

นายกิติพัฒน์ เอี่ยมทัด  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1

โทร. - 0897029585

นายฉลาด สังข์สุด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1

โทร. - 0812565591

นายมังกร ถนอมไทย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1

โทร. - 0895624044

         
นายชาลี ม่วงแป้น นายชัยยา เขียวภักดี นายกฤษณชัย วงศ์สิทธิพรรุ่ง รท.เรืองเดช ลิ้มจำเริญ นายเสริม ท่องแจ้ง 
  นายชาลี ม่วงแป้น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2

โทร. - 0927397817

  นายชัยยา เขียวภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2

โทร. - 0918400102

นายกฤษณชัย วงศ์สิทธิพรรุ่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2

โทร. - 0810452353

ร.ท. เรืองเดช ลิ้มจำเริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2

โทร. - 0870825870

นายเสริม ท่องแจ้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2

โทร. - 0890731359