สภาเทศบาล

Post on 19 ตุลาคม 2558
by Admin
Khet1 02

นายฉลาด  สังข์สุด
ประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน

โทร. 081-2565591

 

Khet1 01

นางสุวรรณี โตศิลา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน

โทร. 084-2309171

 

Khet1 03 Khet1 04 Khet1 05 logo want

 นายณรงค์  สาแช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1

โทร. 089-9571898

นายประสาท ศิริสาการณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1

โทร. 081-7279173

 นายอาดูลย์ คณะฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1

โทร. 088-1768547

(ว่าง) 
       
   Khet2 01  Khet2 02  

 นางทิพวรรณ์ นุ่มน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2

โทร. 086-6763580

นายวินัย ชื่นชอบ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2

โทร. 083-2131262

       
Khet2 03 Khet2 06 logo want logo want

 นายชัยยา เขียวภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2

โทร. 091-8400102

นายธวัฒชัย นาคศิลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2 

โทร. 081-7402972

(ว่าง)

(ว่าง)