หน่วยงานราชการ

Post on 23 ตุลาคม 2558
by Super User

 

เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

เลือกกระทรวงต่อไปนี้ เพื่อข้ามไปสู่เนื้อหารายละเอียดด้านล่าง

สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

 

 หน่วยราชการอิสระ

สำนักราชเลขาธิการ http://www.ohmpps.go.th/
สำนักพระราชวัง http://www.palaces.thai.net/
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ http://www.onab.go.th
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
http://www.rdpb.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.nrct.go.th/
ราชบัณฑิตยสถาน http://www.royin.go.th/
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.police.go.th/
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน http://www.amlo.go.th/
สำนักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th/

 

 สำนักนายกรัฐมนตรี : thaigov.go.th

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี http://www.opm.go.th/
กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค http://www.ocpb.go.th/
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี http://spm.thaigov.go.th/
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี http://www.cabinet.thaigov.go.th/
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ http://www.nia.go.th/
สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ http://www.nsc.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน http://www.ocsc.go.th/
สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) http://www.opdc.go.th/

 

 กระทรวงกลาโหม : mod.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม http://www.mod.go.th/opsd/
กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม http://www.radc.go.th/
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก http://www1.mod.go.th/opsd/wvoweb/
กองบัญชาการทหารสูงสุด http://www.schq.mi.th/
กองทัพบก http://www.rta.mi.th/
กองทัพเรือ http://www.navy.mi.th/
กองทัพอากาศ http://www.rtaf.mi.th/
องค์การแบตเตอรี่ http://powerbattery.thaigov.net/
องค์การฟอกหนัง http://www.tto.or.th/

 

 กระทรวงการคลัง : mof.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง http://palad.mof.go.th/
กรมธนารักษ์ http://www.treasury.go.th/
กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th/
กรมศุลกากร http://www.customs.go.th/
กรมสรรพสามิต http://www.exd.mof.go.th/
กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ http://www.privatisation.go.th/
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ http://www.pdmo.mof.go.th/
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง http://www.fpo.go.th/

 

 กระทรวงการต่างประเทศ : mfa.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/web/1724.php
กรมการกงสุล http://www.consular.go.th/
กรมพิธีการทูต http://203.150.20.1/datapr/adt14.htm
กรมยุโรป http://203.150.20.1/datapr/adt15.htm
กรมวิเทศสหการ http://www.dtec.thaigov.net/
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ http://203.150.20.1/datapr/adt16.htm
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย http://203.150.20.1/datapr/adt17.htm
กรมสารนิเทศ http://203.150.20.1/datapr/adt18.htm
กรมองค์การระหว่างประเทศ http://203.150.20.1/datapr/adt19.htm
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ http://203.150.20.1/datapr/adt20.htm
กรมอาเซียน http://203.150.20.1/datapr/adt21.htm
กรมเอเชียตะวันออก http://203.150.20.1/datapr/adt22.htm
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา http://203.150.20.1/datapr/adt23.htm

 

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : mots.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://www.mots.go.th/office_secretary/secretary_index.asp
สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ http://www.mots.go.th/sport_recreation/sport_index.asp
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว http://www.tourism.go.th/

 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : m-society.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม -
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.dsdw.go.th/
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว http://www.thaiwomen.net/
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ http://www.opp.go.th/

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : moac.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -
กรมชลประทาน http://www.rid.go.th/
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ http://www.cad.go.th/
กรมประมง http://www.fisheries.go.th/
กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/
กรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/
กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/
กรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/
กรมส่งเสริมการเกษตร http://www.doae.go.th/
กรมส่งเสริมสหกรณ์ http://www.cpd.go.th/
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม http://www.alro.go.th/
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ http://www.napsi.or.th/
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th/

 

 กระทรวงคมนาคม : mot.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม -
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี http://www.md.mot.go.th/
กรมขนส่งทางบก http://www.dlt.mot.go.th/
กรมการขนส่งทางอากาศ http://www.aviation.go.th/
กรมทางหลวง http://www.doh.mot.go.th/
กรมทางหลวงชนบท http://www.dor.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร http://www.otp.go.th/

 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : mnre.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม -
กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง http://www.monre.go.th/product_4.html
กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th/
กรมทรัพยากรน้ำ http://www.dwr.go.th/
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://www.monre.go.th/product_9.html
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม http://www.oepp.go.th/

 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : mict.go.th

สำนักงานปลัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
-
กรมไปรษณีย์โทรเลข http://www.ptd.go.th/
กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/
สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://www.nso.go.th/

 

 กระทรวงพลังงาน : energy.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน -
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ http://www.dmf.go.th/
กรมธุรกิจพลังงาน http://www.doeb.go.th/
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน http://www.dedp.go.th/
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน http://www.eppo.go.th/

 

 กระทรวงพาณิชย์ : moc.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ http://www.moc.go.th/thai/opsmoc/ops1/index.html
กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.moc.go.th/
กรมการค้าภายใน http://www.dit.go.th/
กรมการประกันภัย http://www.moc.go.th/thai/doi/
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ http://dtn.moc.go.th/
กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.org/
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.thairegistration.com/
กรมส่งเสริมการส่งออก http://www.depthai.go.th/

 

 กระทรวงมหาดไทย : moi.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย -
กรมการปกครอง http://www.dopa.go.th/
กรมการพัฒนาชุมชน http://www.cdd.moi.go.th/
กรมที่ดิน http://www.dol.go.th/
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย http://www.dpm.moi.go.th/
กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.thailocalgov.net/

 

 กระทรวงยุติธรรม : moj.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -
กรมคุมประพฤติ http://www.probation.go.th/
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ http://www.rlpd.moj.go.th/
กรมบังคับคดี http://www.led.go.th/
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน http://www.djop.moj.go.th/
กรมราชทัณฑ์ http://www.correct.go.th/
กรมสอบสวนคดีพิเศษ http://www.sid.moj.go.th/
สำนักงานกิจการยุติธรรม http://www.oja.moj.go.th/
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ http://www.cifs.moj.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
http://www.oncb.go.th/

 

 กระทรวงแรงงาน : mol.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน -
กรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th/
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.dsd.go.th/
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th/
สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th/

 

 กระทรวงวัฒนธรรม : m-culture.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม http://www.culture.go.th/ops/
กรมการศาสนา http://www.moe.go.th/webrad/
กรมศิลปากร http://www.finearts.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ http://www.culture.go.th/oncc/
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย http://www.culture.go.th/omac/

 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : most.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี http://www.ops.go.th/
กรมวิทยาศาสตร์บริการ http://www.dss.go.th/
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oaep.go.th/

 

 กระทรวงศึกษาธิการ : moe.go.th

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี http://www.moe.go.th/websm/news-online.htm
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/OPS_Page/
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://www.onec.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://www.vec.go.th/

 

 กระทรวงสาธารณสุข : moph.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -
กรมการแพทย์ http://www.dms.moph.go.th/
กรมควบคุมโรค http://www-ddc.moph.go.th/
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
http://203.157.19.1/dtam/
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www.dmsc.moph.go.th/
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://hss.moph.go.th/
กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.moph.go.th/
กรมอนามัย http://www.anamai.moph.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th/

 

 กระทรวงอุตสาหกรรม : industry.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม -
กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://www.diw.go.th/
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th/
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ http://www.dpim.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย http://www.ocsb.go.th/
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th/
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม http://www.oie.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน http://www.boi.go.th/