กลุ่มเพาะกล้าต้นข้าว

กลุ่มเพาะกล้าต้นข้าว

เนื่องจากชาวบ้านในหมู่บ้าน ต่างมีอาชีพทำนา พอถึงหน้าเพาะปลูก ต่างคนต่างก็ต้องการแรงงาน ดังนั่นจึงได้รวมกลุ่มกันขึ้น เพื่อช่วยกันเพาะต้นกล้าข้าว ทำให้เมื่อถึงหน้าเพาะปลูก สมาชิกในกลุ่มทุกคนก็สามารถเพาะปลูกได้ทันตามฤดูกาล และยังทำให้ได้ความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย 

 

 

phrokla0001

 

phrokla0002

 

phrokla0003

 

 phrokla0004

 

 phrokla0006

 

 phrokla0007

 

phrokla0008

 

phrokla0009

 

phrokla0010

 

phrokla0011

 

phrokla0012

 

phrokla0013

 

phrokla0014

 

phrokla0015

 

phrokla0016