กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน

Post by Admin
on 20 ตุลาคม 2558

กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน

พ.ศ. 2546 มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ญาติผู้เสียชีวิตในชุมชน โดยมีการจัดเก็บเป็นครัวเรือน ครัวเรือนละ 100 บาท ซึ่งเดิมก่อนที่จะมีการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้น เนื่องจากชาวบ้านบางส่วนมีฐานะค่อนข้างยากจน 

 

กลุ่มผักปลอดภัย

Post by Admin
on 20 ตุลาคม 2558

กลุ่มปลูกผักปลอดภัย

ปี พ.ศ. 2552 พื้นที่ของตำบลศิลาดานเป็นพื้นที่ปลูกผักเศรษฐกิจทำเพื่อขาย ต้องใช้สารเคมี ซึ่งเกิดแนวคิดที่จะทำผักปลอดภัยไว้บริโภคเอง จึงไปดูงานที่ศูนย์เรียนรู้บ้านหลั้น ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งปลูกผักกางมุ้งหลังจากนั้น ผู้ใหญ่วิลัยจัน ประธานศูนย์เรียนรู้ บ้านหลั่น แนะนำให้รวมกลุ่มและไปติดต่อ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทเรื่องการการทำผักกางมุ้ง ได้รับงบประมาณและสนับสนุนมุ้งมาให้จำนวน 200 หลัง (มีสมาชิก 20 )

 

กลุ่มกลองยาววัดธรรมขันธ์

Post by Admin
on 20 ตุลาคม 2558

กลองยาววัดพระธรรมขันต์

พ.ศ.2520  พระครูสำราญวัดพระธรรมขันต์ได้ตั้งวงกลองยาวขึ้นเพื่อเล่นในงานประจำของวัด

พ.ศ.2523  พระครูมรณภาพ วงกลองยาวขาดการสืบทอด

 

กลุ่มจักสาน

กลุ่มจักสาน

พ.ศ.2541 ช่วงน้ำท่วมชาวบ้านทำนาไม่ได้ จึงมีแนวความคิดที่จะหารายได้เสริม และด้วยชาวบ้านมีฝีมือในการจักสานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พร้อมทั้งยังต้องการและยังสามารถให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พร้อมทั้งช่วยผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่งด้วย จัดตั้งกลุ่มมีสมาชิกเริ่มต้น 22 คน