ศูนย์ถ่ายทอดการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์-ชีวภาพ

Post by Admin
on 21 ตุลาคม 2558

ศูนย์ถ่ายทอดการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์/ชีวภาพ

เดิมกลุ่มปุ๋ยอัดเม็ดศิลาดานร่วมใจ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ เช่น เศษผัก ฟางข้าว มูลวัว มาทำปุ๋ยอัดเม็ด และน้ำหมักชีวภาพ มีสมาชิกเริ่มแรก ๒๐๐ คน(ทั้งตำบล) มีการจัดฝึกอบรมและนำกลับไปใช้ในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเกษตรอำเภอมโนรมย์ และ เทศบาล 

 

ศูนย์การเรียนรู้ปลูกผักลอยน้ำ

Post by Admin
on 21 ตุลาคม 2558

ศูนย์การเรียนรู้ปลูกผักลอยน้ำ

พื้นที่ของหมู่บ้านต้นมะขามเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงเดือนกันยายน จะมีน้ำไหลหลากมาจากทางภาคเหนือทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเป็นระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือน

 

กลุ่มอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นบ้าน

Post by Super User
on 18 ตุลาคม 2558

กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไก่ไทย

เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2535 หมู่ 6 มีกลุ่มปศุสัตว์พัฒนาเกิดขึ้นมีการเลี้ยงวัวพันธุ์ เลี้ยงไก่ และปละกระชัง และได้นำไก่และวัวไปประกวดวัวสวย ไก่งาม และได้ที่ 1 ระดับจังหวัดชัยนาท

 

กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์

Post by Super User
on 18 ตุลาคม 2558

กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์

ชาวบ้านไปศึกษาดูงานที่จังหวัดราชบุรี และไปเห็นการทำกระเช้าจากเถาวัลย์และมีความคิดที่อยากจะกลับมาทำ ชาวบ้านจึงรวมกลุ่มกันขึ้น และคิดรูปแบบเอง โดยไม่มีใครมาสอน สินค้าที่ได้มานั้นนำไปเสนอขายที่ตลาดจังหวัดข้างเคียง คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี