กลุ่มน้ำพริก

Post by Admin
on 20 ตุลาคม 2558

กลุ่มน้ำพริก

นางมานัส เอี่ยมผัส และ นางสมใจ เอื่ยมคอง มีความสามารถในเรื่องของการทำน้ำพริก  แต่ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการทำ เนื่องจากทำครั้งละหลายกิโล จึงเกิดแนวความคิดที่จะขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำอาชีพ

 

กลุ่มเลี้ยงปลากระชัง

กลุ่มกระชังปลา

ในปี พ.ศ.2541 ชาวบ้านได้มีประชุมปรึกษาหารือเพื่อหารายได้เสริมนอกจากการทำนาและด้วยเห็นว่าพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อเลี้ยงปลากระชัง โดยที่ในตอนนั้นยังไม่มีใครเลี้ยง มีสมาชิกแรกเริ่ม จำนวน 12 คน มีกระชังเลี้ยง จำนวน 6 กระชัง โดยมีการระดมทุนจากสมาชิก