พันธนกิจ (Mission)

Post on 11 ตุลาคม 2561
by แม่จิีบ


 พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน

3.อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา

4.การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของชีวิต

5.เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส

6.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต

7.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ และได้มาตรฐาน

8.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและภาคบริการ

9.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

10.สร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และชุมชน

11.พัฒนาระบบการบริหาร และบริการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

 

 

 child