ลงพื้นที่ตรวจงาน การทำความสะอาดศาลาวัดและเมรุ วัดศรีเจริญ ณ ตำบลศิลาดาน จังหวัด ชัยนาท

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 16 กันยายน 2564
วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสุวรรณี โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ได้ลงพื้นที่ตรวจงาน การทำความสะอาดศาลาวัดและเมรุ วัดศรีเจริญ ณ ตำบลศิลาดาน จังหวัด ชัยนาท
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลศิลาดาน ขอขอบคุณ ท่านชาตรีคาล สกุลสุริยะ (นายกราชา) นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ที่ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ มายังเทศบาลตำบลศิลาดาน

วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 08 กันยายน 2564
วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสุวรรณี โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ได้ลงพื้นที่ตรวจงาน การทำความสะอาดเมรุ วัดธรรมขันธ์ ณ ตำบลศิลาดาน จังหวัด ชัยนาท
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลศิลาดาน ขอขอบคุณ ท่านชาตรีคาล สกุลสุริยะ (นายกราชา) นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ที่ให้ความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ มายังเทศบาลตำบลศิลาดาน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 26 สิงหาคม 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศิลาดาน

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศิลาดาน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 01 กันยายน 2564

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศิลาดาน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศิลาดาน

ขั้นตอนการใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ( PPE )

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 25 สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ( PPE ) สำหรับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย เป็นโรค COVID – 19 โดยหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน