โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี

Post on 17 สิงหาคม 2560
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

               เทศบาลตำบลศิลาดาน นำโดยนายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรี นายคุณากร ช้างพันธุ์ ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ขึ้นตามนโยบายประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ที่ทรงห่วงใยสถานการณ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตลอดมา และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักป่าไม้page 3.jpgpage1.jpgpage 2.jpgชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้