กปภ.ขานรับขยายเวลาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ลดค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการ ยาวไปถึง ก.ย.63

Post on 23 ตุลาคม 2562
by แม่จิีบ

กปภ.ขานรับขยายเวลาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ลดค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการ ยาวไปถึง ก.ย.63

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขานรับขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปา ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิกับ กปภ. ผ่านเว็บไซต์ กปภ. https://payment.pwa.co.th/welfare-register/ และสำนักงาน กปภ.ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยช่วยเหลือค่าน้ำประปา เดือนละ 100 บาทต่อครัวเรือน ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 (จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2562) สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนกับ กปภ.แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับ กปภ.มาก่อน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กปภ. ที่ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/ หรือที่ กปภ.สำนักงานใหญ่ สำนักงาน กปภ.เขต 1-10 และ กปภ.ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ซึ่งจะมีผลสำหรับค่าน้ำประปาประจำเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนตุลาคม 2563) รวม 12 เดือน หลังลงทะเบียนแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถชำระค่าน้ำประปาที่สำนักงาน กปภ.สาขาและตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของ กปภ.ได้ทั่วประเทศ โดยต้องนำใบแจ้งค่าน้ำประปาไปชำระที่สำนักงาน กปภ.สาขาหรือตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของ กปภ.ตามปกติ

 

หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนแก่ผู้มีบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาภายใต้วงเงินที่กำหนดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาประจำเดือนในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662


 

 

 

ที่มา : https://www.matichonweekly.com/publicize/article_239719