ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562

Post on 08 สิงหาคม 2562
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สารบัญ

ด้วยสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน กำหนดนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม การตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมสภาฯ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับฟังการประชุมได้ ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลศิลาดาน จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ)

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.25624-1-62-8-สค2.jpg