ประกาศอำเภอมโนรมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลืกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

Post on 28 สิงหาคม 2563
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สารบัญ

ประกาศอำเภอมโนรมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลืกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

 

งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ของกระทรวงมหาดไทย
🔴ลักษณะงาน:👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓 ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในระบบ และประสานงาน
🔴จำนวนและอัตราจ้าง: ตำบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา ระยะการจ้าง 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) อัตราจ้างเหมา 15,000 บาท/เดือน
📍📍ผู้ที่สนใจสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ (ภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติ) ตั้งcต่วันที่ 1- 15 กันยายน 2563 📍📍