รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Post on 30 กันยายน 2563
by Local

เทศบาลตำบลศิลาดาน ขอประชาสัมพันธ์ การรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) LINK

โดยเทศบาลตำบลศิลาดานได้รับคะแนนภาพรวมหน่วยงาน 87.34 คะแนน มีระดับผลการประเมิน A  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดผลการประเมินได้ดังนี้ LINK