เทศบาลตำบลศิลาดานส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Post on 16 มีนาคม 2564
by Local

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายนาวิน เหล่าอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน ได้ส่งบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 คน

 

เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท จ.ชัยนาท เพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท มาให้ความรู้และตอบข้อซักถาม

 

18072

 

18067