เทศบาลตำบลศิลาดานส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

Post on 18 มีนาคม 2564
by Local

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นายนาวิน เหล่าอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน ได้ส่งบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท จ.ชัยนาท เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ข้าราชการและบุคลากรและหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต โดย สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท 

54799

 

54802