ประกาศ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน 2563

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศสำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท

ผลการตรวจรายงานการเงินประจำปี 2562 เทศบาลตำบลศิลาดาน

Post by แม่จิีบ
on 11 กุมภาพันธ์ 2563

ผลการตรวจรายงานการเงินประจำปี 2562 เทศบาลตำบลศิลาดาน

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562

Post by แม่จิีบ
on 23 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลศิลาดาน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 13 มกราคม 2563

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลศิลาดาน

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ใช้เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562

Post by แม่จิีบ
on 23 ตุลาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลศิลาดาน เรื่อง ใช้เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562