กองช่าง

Post on 19 ตุลาคม 2558
by แม่จิีบ
01
  นายสุทธิรักษ์  สุขม่วง
         ผู้อำนวยการกองช่าง

 

logo want     logo want
                   (ว่าง)
            นายช่างโยธา
                    (ว่าง)
           ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 นายมนส สาแช     นางสาวเกศรา จนทรสวรรณ     นายนรเชต สสม     นายอนชา จระวงษ
 นายกมลศักดิ์ โภชน์ธัญญการ
           ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  นางสาวเกศรา  จันทร์สุวรรณ์
      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
            นายนิรเชต  สีสุ่ม
             คนงานทั่วไป
          นายอนุชา จิระวงษ์
            คนงานทั่วไป