กองช่าง

Post on 19 ตุลาคม 2558
by แม่จิีบ

 

  01  
  นายสุทธิรักษ์  สุขม่วง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
logo want  นายมนส สาแช นางสาวเกศรา จนทรสวรรณ
(ว่าง)
ผู้ช่วยช่างโยธา
 นายกมลศักดิ์ โภชน์ธัญญการ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวเกศรา  จันทร์สุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 นายนรเชต สสม

นายอนชา จระวงษ

นิรเชต สีสุ่ม
   คนงานทั่วไป   

นายอนุชา จิระวงษ์
คนงานทั่วไป