กองคลัง

Post on 19 ตุลาคม 2558
by แม่จิีบ

 

 

 

 img043 
 นายบุญนำ  พูลทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

   img030           S 4030471          S 4030472  
นางกาญจนา  ปานพรม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
  นางเพ็ญประภา  แป้นพัด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  นางสาวสลักใจ  เชตุใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

 

     logo want            นางสาวอนทรา สพรรณเศษ
(ว่าง)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
  นางสาวอินทิรา  สุพรรณ์เศษ
คนงานทั่วไป