สำนักปลัด

Post on 19 ตุลาคม 2558
by แม่จิีบ

 

img013
นายคุณากร ช้างพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน
 
logo want
(ว่าง)
รองปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน
 
img007
นายอัตพล อรุณรุ่งสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ตำบลศิลาดาน

 

img028     logo want   img029   img047
     นางสาวสุเนตรา  พึ่งกัน
         นักวิชาการศึกษา
                      (ว่าง)
          เจ้าพนักงานธุรการ
     นายก่อเกียรติ จิตต์รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
     นางสาวดาลัด ยาทุมานนท์
    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวกลยาณ เอยมทด

    นางสาวกมลฤทย เกตเสง      นางสาวณตกานต พรมสตร   

logo want

    นางสาวกัลยาณี  เอี่ยมทัด
      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
      นางสาวกมลฤทัย  เกตุเส็ง
      ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
      นางสาวณัติกานต์ พรมสูตร
               ผู้ดูแลเด็ก 
                            (ว่าง)
                ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวชลธชา ดวงอำ    นางสาวอรชดา สมบญธรรม    นางสาวพนตา กาจกร    S 9216010    S 9216011
       นางสาวชลธิชา  ด้วงอ่ำ
              คนงานทั่วไป
   นางสาวอรชุดา สมบุญธรรม
            คนงานทั่วไป
        นางสาวพนิตา กาจักร
           คนงานทั่วไป 
           นางเบญจมาศ สีสุ่ม
             คนงานทั่วไป 
         นางสาวจุรีพร ฟักปาน
            คนงานทั่วไป 

 

 

S 4366340 1    S 42025021    S 40714341    นายมนส สาแช
      นายภิญโย  อินทโชติ
           พนักงานขับรถ
 
           นายต่อศักดิ์  โตศิลา
     พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
          นายอนันต์  เสนกรุง
        คนงานประจำรถขยะ 
          นายมนัส  สาแช
           คนงานทั่วไป