ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และชาวตำบลศิลาดาน

Arrow up
Arrow down

สำนักปลัด

Post on 19 ตุลาคม 2558
by แม่จิีบ

 

img013
นายคุณากร ช้างพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน
 
img006
นางสาวยลรดณ คุ้มภัย
รองปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน
 
img007
นายอัตพล อรุณรุ่งสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ตำบลศิลาดาน

 

  img028     img029       logo want
  นางสาวสุเนตรา  พึ่งกัน
      นักวิชาการศึกษา
  นายก่อเกียรติ จิตต์รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
                     (ว่าง)
          เจ้าพนักงานธุรการ

 

S 4366340 1 S 42025021 นางสาวกลยาณ เอยมทด นางสาวกมลฤทย เกตเสง
นายภิญโย  อินทโชติ
พนักงานขับรถ
 
นายต่อศักดิ์  โตศิลา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นางสาวกัลยาณี  เอี่ยมทัด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 นางสาวกมลฤทัย  เกตุเส็ง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
       
นางสาวณตกานต พรมสตร 17410445 10210744390759000 959476299 12n  นางสาวชลธชา ดวงอำ นางสาวอนทรา สพรรณเศษ
 นางสาวณัติกานต์ พรมสูตร
ผู้ดูแลเด็ก 
 นางสาวพนิตา กาจักร
คนงานทั่วไป 
นางสาวชลธิชา  ด้วงอ่ำ
คนงานทั่วไป 

นางสาวอินทิรา  สุพรรณ์เศษ
คนงานทั่วไป 

       
logo want นายมนส สาแช S 40714341 นางสาวอรชดา สมบญธรรม
(ว่าง)
คนงานทั่วไป 
 นายมนัส  สาแช
คนงานทั่วไป
 นายอนันต์  เสนกรุง
   คนงานประจำรถขยะ 
 นางสาวอรชุดา สมบุญธรรม
คนงานทั่วไป