สำนักปลัด

Post on 19 ตุลาคม 2558
by แม่จิีบ

 

img013
นายคุณากร ช้างพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน
 
img228 1
นางสาวพิมพ์วลัญช์ จันทร์มา
รองปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน
 
img007
นายอัตพล อรุณรุ่งสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ตำบลศิลาดาน

 

  img028     img029     img047
  นางสาวสุเนตรา  พึ่งกัน
      นักวิชาการศึกษา
  นายก่อเกียรติ จิตต์รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   นางสาวดาลัด ยาทุมานนท์
    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวกลยาณ เอยมทด นางสาวกมลฤทย เกตเสง นางสาวณตกานต พรมสตร นางสาวชลธชา ดวงอำ
นางสาวกัลยาณี  เอี่ยมทัด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 นางสาวกมลฤทัย  เกตุเส็ง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวณัติกานต์ พรมสูตร
ผู้ดูแลเด็ก 

นางสาวชลธิชา  ด้วงอ่ำ
คนงานทั่วไป 
       
นางสาวอรชดา สมบญธรรม 17410445 10210744390759000 959476299 12n S 9216011  S 9216010
 นางสาวอรชุดา สมบุญธรรม
คนงานทั่วไป
 นางสาวพนิตา กาจักร
คนงานทั่วไป 
นางสาวจุรีพร ฟักปาน
คนงานทั่วไป 

นางเบญจมาศ สีสุ่ม
คนงานทั่วไป 

       
S 4366340 1 S 42025021 S 40714341 นายมนส สาแช
นายภิญโย  อินทโชติ
พนักงานขับรถ
 

 นายต่อศักดิ์  โตศิลา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายอนันต์  เสนกรุง
   คนงานประจำรถขยะ 

นายมนัส  สาแช
คนงานทั่วไป