ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และชาวตำบลศิลาดาน

Arrow up
Arrow down

สภาเทศบาล

Post on 19 ตุลาคม 2558
by แม่จิีบ
Khet1 02

นายฉลาด  สังข์สุด
ประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน

Khet1 01
นางสุวรรณี โตศิลา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน

 

Khet1 03 Khet1 04 Khet1 05 Khet1 06

 นายณรงค์  สาแช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1

นายประสาท ศิริสาการณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1
 นายอาดูลย์ คณะฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1
นายเอกลักษณ์ โตศิลา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1
       
   Khet2 01  Khet2 02  
 นางทิพวรรณ์ นุ่มน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2
นายวินัย ชื่นชอบ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2
       
Khet2 03 Khet2 04 Khet2 06 Khet2 05
 นายชัยยา เขียวภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2
 นายธนกร  แป้นพัด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2

นายธวัฒชัย นาคศิลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2 

นายธนาภัทร์  อ่ำสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2