สภาเทศบาล

Post on 19 ตุลาคม 2558
by แม่จิีบ
Khet1 02

นายฉลาด  สังข์สุด
ประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน

 

Khet1 01
นางสุวรรณี โตศิลา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน

 

Khet1 03 Khet1 04 Khet1 05 logo want

 นายณรงค์  สาแช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1

นายประสาท ศิริสาการณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1
 นายอาดูลย์ คณะฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 1
(ว่าง) 
       
   Khet2 01  Khet2 02  
 นางทิพวรรณ์ นุ่มน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2
นายวินัย ชื่นชอบ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2
       
Khet2 03 Khet2 06 logo want logo want
 นายชัยยา เขียวภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2
นายธวัฒชัย นาคศิลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน เขต 2 

(ว่าง)

(ว่าง)