สภาพทั่วไป

Post on 17 ตุลาคม 2558
by Super User

สภาพทั่วไป

ตำบลศิลาดาน มี 6 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ 1บ้านท่าแขก 
 
หมู่ที่ 2 บ้านศิลาดาน 
 
หมู่ที่ 3 บ้านหาดมะตูม 
 
หมู่ที่ 4 บ้านหาดมะตูม 
 
หมู่ที่ 5 บ้านดอนเดื่อ-ดอนปูน 
 
หมู่ที่ 6 บ้านต้นมะขาม
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การเพาะปลูก
 
 
IMG 5419re