ประวัติความเป็นมา

Post on 18 มีนาคม 2564
by Admin

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศิลาดาน มี 6 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1บ้านท่าแขก หมู่ที่ 2 บ้านศิลาดาน หมู่ที่ 3 บ้านหาดมะตูม หมู่ที่ 4 บ้านหาดมะตูม หมู่ที่ 5 บ้านดอนเดื่อ-ดอนปูน หมู่ที่ 6 บ้านต้นมะขาม

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวัดโคก, ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทำเครื่องจักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,025 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 50 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคมทางบกมีถนนลาดยางสายหลัก คือ สายพหลโยธิน ส่วนเส้นทางระหว่างหมู่บ้านเป็นสายเลียบริมน้ำเจ้าพระยา เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผลิตภัณฑ์

จักสานไม้ไผ่และหวาย