การประชุมข้อหารือ เรื่อง หอกระจายข่าว เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 22 มิถุนายน 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. การประชุมข้อหารือ เรื่อง หอกระจายข่าว เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน จึงได้ขอเชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลาดานร่วมเสนอแนะ แจ้งปัญหาด้านการใช้งานที่เกิดขึ้นเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมี นางสุวรรณี โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน เป็นประธานการประชุม

ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 22 มิถุนายน 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) โดยมี นางสุวรรณี โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

 

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศิลาดาน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 11 มิถุนายน 2564

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศิลาดาน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศิลาดาน โดย นายนาวิน เหล่าอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศิลาดาน

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 11 มิถุนายน 2564

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศิลาดาน ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน โดยมี นางสุวรรณี โตศิลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศิลาดาน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะ ลงพื้นที่

Post by ฝ่ายประชาสัมพันธ์
on 10 มิถุนายน 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประนม เทียนเจริญ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะ ลงพื้นที่ รับยื่นบัญชีรายรับเเละรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ปี 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศิลาดาน